Известные имена

Карамендин С.И.

Карамендин Сейткали Идрисович (1913-1997) - исследователь устной казахской литературы, исследователь и пропагандист наследия Абая.
Сейткали Карамендин родился в 1913 г. в с. Атай Абайского района Восточно-Казахстанской области. В 1928 г. поступил в Семипалатинский ветеринарный техникум.

С юности он увлекался казахским литературным наследием, сочинениями Абая, легендами и рассказами. Впоследствии он начал собирать образцы казахского фольклора, которые теперь хранятся в Институте литературы и искусства.

Карамендин - первый коллекционер произведений поэта Кокбая Жанатаева. Поэмы Кокбая «Сабалак», «Четыре правила» и «Наурызбай-Фатима» публикуются как отдельная книга под названием «Абылай» (1993).

Автор произведения "Жаhангер" и ряда критических и биографических статей. 

С. Қарамендин шығармалары 

Произведения С. Карамендина

Кітаптар – Книги

Қарамендин С. Жаhангер.- Алматы: Жазушы, 1989.- 46бет

С. Қарамендиннің мерзімді басылымдардағы мақалалар

Статьи С. Карамендина в периодических изданиях

Қарамендин, С. Ақындар өлкесi // Орталық Қазақстан.- 1977.-23 сент.

Қарамендин С. Абай: Өлең // Жұлдыз.- 1978.-N 10.-124 б.

Қарамендин С. Бөгембай батыр: [Қазақ халқының айбынды батыры Қазақстанның Россияға қосылуына ат салысқан мемлекет қайраткерi Бөгембай батыр туралы] // Жұлдыз.- 1982.- N 8.- 205-207 б.

Қарамендин С. Абай мен Байкөкше ақын // Жұлдыз.- 1984.-N 3

Қарамендин С. Байкөкше ақын // Жұлдыз.- 1985.-N 6

Қарамендин С. Көбей бидiң сөздерi: [1710-1785 ж. аралығында өмiр сүрген белгiлi шешен] // Жұлдыз.- 1987.- N 2.- 202-203 б.

Қарамендин С. Ақиықтың бiрi едi: [А.Байтұрсынов өмiрi туралы көз көрген жайлар, естiгендерiмнен] // Лениншiл жас.- 1989.- 20 дек.

Қарамендин С. Әз ағаны көрген ем: [Ж.Аймауытов туралы естелiктерден] // Алматы ақшамы.- 1989.- 3 май.

Қарамендин С. Ұлы адам шәкiрттерiн ұмытпайық: [Көкбай] // Қазақ әдебиетi.- 1990.-23 наурыз.

Қарамендин С. Мiржақып пен Көкбай: [М.Дулатов пен К.Жанатаевтың хат арқылы жазысқан өлеңдерi] // Лениншiл жас.- 1991.- 9 қаңтар.

Қарамендин С. Бекежан да бiр арыс: "Қыз Жiбек" хиссасының Сегiзсерi шығарған алғашқы нұсқасы туралы // Қазақ әдебиетi.- 1991.- 19 шiлде.- 12 б.

Қарамендин С. Батырдың аты өшпейдi: [Төрт Бөгенбай, үш Бөкенбай хақында] // Қазақ батырлары.- 1992.- ақпан.- N 4.- 11 б.

Қарамендин С.Тарихи жырлар хақында // Семей таңы.- 1991.- 12 қазан.

Қарамендин С. Ұлы ақынның әдiл билiгi: [Абайдың 150 жылдығы қарсаңында] // Өркен.- 1992.-7 наурыз.

Қарамендин С. "Әмiрхан" әнi жөнiне: [А.Затаеевичтiң "Қазақ халқының 1000 әнi" атты жинағына кiрген ән тарихынан] // Түркiстан.- 1996.-31 қаңтар

Қарамендин С. Сегiз Серiнiң Мұғал биге көңiл айтқаны: [Қазақ халқының ХIХ ғ. бiрiншi жартысында өмiр сүрген суырып салма әншi-ақыны Сегiз Серi Шақшақұлының Мұғал биге (1768-1852 ж.ж.) көңiл айтуы туралы] // Қазақ әдебиетi.- 1996 - 13 тамыз(N 33). - 14 б.

Қарамендин С. Бiрiншi Бөгенбай: [ХVII ғ. өмiр сүрген қазақ сардары, батыр Керей Майманұлы (1690-1775 ж.) туралы] // Жұлдыз.- 1996.- N 3.- 196 б.

Қарамендин С.Досым едi // Жалын.- 2010. - № 3. - 30-32 б.Ақын Қ.Аманжолов туралы естелiктен.

Қарамендин Сейтқали туралы туралы әдебиет

Литература о Карамендине С.

Сейдеханов К.Бал жинаған арадай: [Халық аузынан сөз жауhарын сүзген әдебиет саласындағы қайраткер С.Қарамендин туралы] // Егемен Қазақстан.- 1994. -10 маусым

Қарамендетегi Т."Мақпал Сегiз" халқымыздың ғашықтық дастаны // Қазақ әдебиетi.- 2012. - 25 - 31 қаңтар (№ 3/4). - 10 б. Сейiтқали Қараменденiң туғанына 100 жыл толуына орай.

Алпысбаева Қ.Халық әдебиетi және Қарамендин: Сейiтқали аға жинаған төрт томдық мұрада қандай шығармалар бар? // Түркiстан.- 2013. - 12 желтоқсан (№ 50). - 12 б.

Алпысбаева Қ. Сейiтқали Қаремендин - халық әдебиетi үлгiлерiн жинаушы // Керуен.- 2014.- № 1.- 52-58 б.