Известные имена

Рахымбердин Қ. Қ.

rakhimberdin k kРахымбердин Қуат Қажымұқанұлы (1971 ж.) – заң ғылымдарының докторы, профессор;БҰҰ есірткі және қылмыс мәселері жөніндегі басқармасының, БҰҰ адам құқықтары жөніндегі басқармасының, ЕҚЫҰ/ОБСЕ, Қазақстандағы ЕҚЫҰ орталығының халықаралық сарапшысы; Өскемен қалалық мәслихатының депутаты (2012 ж.); Өскемен қалалық мәслихатының Депутаттық өкілеттілік және әлеуметтік-мәдени дамыту мәселелері бойынша тұрақты комиссиясының мүшесі.

Семей облысы, Жаңасемей ауданы, Жаңа Баженово ауылында дүниеге келген. ШҚМУ тарих факультеті Тарих және мемлекет пен құқық негіздері мамандығын, кейін «Заңтану» мамандығы бойынша білім алған. Заң ғылымдарының докторы. ШҚМУ жұмыс істеген жылдар ішінде оқытушыдан бастап заң факультетінің деканына дейінгі еңбек жолынан өтті, қазіргі уақытта қылмыстық құқық және кылмыстық іс жүргізу кафедрасының меңгерушісі қызметін атқаруда.

1999 жылдан бастап халықаралық ЕҚЫҰ, БҰҰ есірткі және қылмыс мәселері жөніндегі басқармасының, «Халықаралық түрме реформасы» ХҚБ халықаралық сарапшысы.

2007 жылы ҚР білім және ғылым министрлігінің «Жоғары оқу орнының  үздік оқытушысы 2007» мемлекеттік грантына ие болды. 5 монография және 40 ғылыми мақаланың авторы.К. Рахимбердиннің ғылыми еңбектері

Научные труды К. Рахимбердина

Кітаптар – Книги

Рахимбердин, К. Правовые основы охраны атмосферного воздуха в Республике Казахстан в условиях рынка [Текст] : автореферат диссертации / К. Рахимбердин. - Алматы, 2001. - 28 с.

Рахимбердин, К. Гуманизация уголовной политики Казахстана в условиях развития гражданского общества [Текст] : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук / К. Рахимбердин. - Бишкек, 2012. - 54 с.

Рахимбердин, К. Гражданское общество Казахстана и его роль в гуманизации уголовной политики [Текст] : монография / К. Рахимбердин. - Усть-Каменогорск : Либриус, 2011. - 294 с.

Рахимбердин, К. Гражданское общество Казахстана и его роль в гуманизации уголовной политики [Текст] : монография. - Усть-Каменогорск : Либриус, 2010. - 256 с.

Рахимбердин, К. Правовыеосновыдеятельностиуголовно-исполнительных инспекций в Республике Казахстан [Текст] : пособие для инспекторов уголовно-исполнит. инспекций / К. Рахимбердин. - Усть-Каменогорск : Медиа-Альянс, 2004. - 268 с.

 

Авторлармен бірігіп шығарған басылымдар

Книги, вышедшие в соавторстве

Развитие службы пробации в Казахстане [Текст] : пособие для инспекторов уголовно-исполнительных инспекций / К. Х. Рахимбердин, М. Р. Гета, Б. М Садыбеков. - Усть-Каменогорск : Медиа-Альянс, 2006. - 100 с.

 

Қ. Рахимбердиннің қатысуымен шыққан кітаптар

Книги вышедшие при участии К. Рахимбердина

 

Модель службы пробации в Казахстане и других государствах Центральной Азии [Текст] : учебно-практическое пособие для инспекторов уголовно-исполнительных инспекций / М. Р. Гета, К. Х. Рахимбердин, Р. Куусе - Усть-Каменогорск : Медиа-Альянс, 2005. - 44 с.

Правовая охрана атмосферного воздуха в Республике Казахстан [Текст] / Н. Б. Мухитдинов, К. Х. Рахимбердин, Е. К. Жумаксанов - Усть-Каменогорск : Медиа-Альянс, 2003. - 144 с.

Концепция уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан [Текст] / [сост.] М. Р. Гета, К. Х. Рахимбердин. - Усть-Каменогорск : Либриус, 2013. - 40 с.

Мерзімді басылымдар мен жинақтардағы жарияланымдары

Публикации в периодических изданиях и сборниках

 

Рахимбердин, К. Люди рождаются свободными и равными [Текст] / К. Рахимбердин // Рудный Алтай. - 1998. - 10 декабря. - С. 4.

Рахимбердин, К. Если нарушили ваши права - мы гарантируем свою помощь [Текст] / К. Рахимбердин // Устинка плюс. - 1999. - 29 января. - С. 4.

Рахимбердин, К. Правовая охрана атмосферного воздуха в РК должна строится на рыночных законах [Текст] / К. Рахимбердин // Правовая реформа в Казахстане. - 2001. - № 3. - С. 43-46.

Өмірі мен ғылыми шығармашылығы туралы әдебиеттер

Литература о жизни и деятельности

 

Ученые Восточно-Казахстанского государственного университета имени С. Аманжолова [Текст] : биографический справочник. Т. 1 / сост. А. Ф. Сурнина, Ж. Т. Бопурова; под ред. А. А. Абжаппарова. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2004. - Рахимбердин Куат Хажумуханович: с. 264-266.

 

Интернет - сілтемелер

Интернет – ссылки

http://famous-scientists.ru/11745

http://search.rsl.ru/ru/record/01005043008

http://www.old.vkgu.kz/ru/obrazovanie/Faculteti_vuza/fakultet-ekonomiki-i-prava/kafedra-ugolovnogo-prava-i-ugolovnogo-processa.htm