Известные имена

Раисов (Райысов) Б. О.

rayisov b o

Раисов (Райысов) Болат Омарғазыұлы - (1953) - ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы.

Раисов (Райысов) Болат Омарғазыұлы 1953 жылы 13 маусымда Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданы, Ақсуат ауылында дүниеге келген.

1976 жылы Қазақ ауыл шаруашылығы институтын бітірген.

Еңбек жолын "Союзгипрорис" жобалау-іздестіру институтында инженер ретінде бастаған (1976-1979). 1979 жылы Болат Омарғазыұлы күріш ҚазҒЗИ аға ғылыми қызметкері, ал 1989 жылы күріш ҚазҒЗИ Мелиорация және гидротехника бөлімінің меңгерушісі болып тағайындалды.

1992 жылы Б.О. Раисов И. Жақаев атындағы Қызылорда агроөнеркәсіп өндірісі инженерлері институтының "Гидромелиорация" кафедрасында жұмыс істейді. 1995 жылдан - Қарағанды политехникалық институтының (ҚПТИ) "Жерге орналастыру" кафедрасының меңгерушісі.

2003 жылы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің профессоры болды.

2007 жылы Б.О. Раисов М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің "Агротехнология" кафедрасының меңгерушісі болып тағайындалады. 2012 жылдан – жоғарыда аталған кафедраның профессоры.

Б. О. Раисовтың ғылыми еңбектері

Научные труды Б.О. Раисова

 

Раисов, Б.О. Агрономия мамандығының студенттері үшін кәсіптік практиканыә өтілуі бойынша әдістемелік нұсқау [Мәтің] / Б. О. Раисов, Ш. Юсупов ; Кафедра  Агротехнология. - Шымкент : ОҚМУ, 2009. - 31 с.

***

Раисов, Б.О. Ресурсосберегающие  технологии по мелиорации засоленных почв на посевах риса и их влияние на продуктивность [Текст] / Б. Раисов, А. Б. Раисова, Г. С. Сейитказы // Труды международной научно - практической конференции " Ауезовские чтения - 10 " 20 - летний рубеж : инновационные направления развития науки, образования и культуры", посвященной 20-летию Независимости РК. - 2011. - Т. 6. - с. 184.

Раисов, Б.О. Продовольственная безопасность РК и роль ОБСЕ в решении этого вопроса [Текст] / Б. Раисов, К. А. Кашкарова // Труды международной научно-практической конференции" Сотрудничество Казахстана с ОБСЕ: достижения и перспективы развития". - 2010. - Т.2. - с.314.

Раисов, Б.О. Ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур на основе воспроизводства плодородия почв в условиях казахстанского приаралья [Текст] / Б. Раисов, А. Б. Раисова, Х. Джамантиков // ТРУДЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ "АУЕЗОВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 9: Пути инновационного развития науки, образования и культуры в новом десятилетии . - 2010. - Т. 7. - с.129.

Раисов, Б.О. Научное обоснование и совершенствование зональной технологии возделывания риса в Казахстанском Приаралье [Текст] : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д.с.-х.н./ Б.О. Раисов; [Кызылорд. Гос. Ун-т им. Коркыт-Ата]. - Алматы: 2002. - 49 с.

 

Б. О. Раисовтың бірлескен авторлармен еңбектері

Труды Б.О. Раисова, созданные в соавторстве

 

Кушманбетов, Х.М. Генетика және селекция негіздері  [Мәтің] : оқу құралы / Х. М. Кушманбетов, Б. О. Раисов . - Шымкент : 0ҚМУ, 2009. - 253 с

Жаппарова, Ә. Жер жаңғақ өсірудің агротехникалық ерекшеліктері [Мәтің] / Ә. Жаппарова, Б. Раисов, Т. Өмірзақ // Әуезов оқулары-9:"Жаңа онжылдықтағы ғылым, білім және мәдениеттің инновациялық даму жолдары" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның еңбектері. - 2010. - №7. - 58-60 б.

 

Б. О. Раисов туралы

О Б.О. Раисове

 

Раисов Болат Омаргазиевич [Электронный ресурс] . – Альма-Матер : сайт. – Режим доступа:  http://articles.ukgu.kz/ru/scientist/1542 (24.05.2018)